ORAL CHELATE - Doustna chelatacja

Tak zwana "chelatacja" jest rakcją chemiczną tworzenia chelatu - kompleksowego związku chemicznego o czostęczce złożonej j z organicznej struktury pierścieniowej wielopodstawnego ligandu (pochodzącej z tzw. chelatora, czyli czynnika chelatującego) i związanego z nią kilkoma wiązaniami jonu centralnego – kationu metalu .Nazwa nawiązuje do chwycenia kationu jakby w kleszcze wiązań struktury pierścieniowej.

Pierwsze badania i zastosowanie chelatacji zostało użyte w przemyśle i medycynie w 1893 przez Alfred Werner, a rozwinęli jej zastosownaia w 1920 Morgan i Drew. W wieku XX stosowanie chelatacji było już bardzo powszechne na całym świecie i używane w wielu dziedzinach.

EDTA

EDTA

EDTA jest to związek chemiczny który niszczy wolne rodniki dzieki czemu chroni membrany komórkowe przed ich szkodliwym działaniem na cząsteczki. EDTA pochodzi od angielskiej nazwy : EthyleneDiamineTetraacetic Acid. Dokładnie jest to organiczny związek chemiczny kwas polikarboksylowy i jednocześnie α-aminokwas. Z mocnymi zasadami tworzy sole werseniany. Jest szeroko stosowanym czynnikiem kompleksującym wiele kationów metali, takich jak Ca2+, Mg2+ czy Fe3+.EDTA bardzo skutecznie pomaga w usuwaniu osadu tętnic.

Zastosowania EDTA i jego soli

 • odczynnik kompleksujący w chemii analitycznej
 • środek konserwujący żywność (wiązanie kationów metali ciężkich – kofaktorów niepożądanych enzymów)
 • składnik roztworów buforowych
 • zapobieganie pozaustrojowemu krzepnięciu krwi (wiązanie jonów wapnia)
 • stosowany jako odtrutka w zatruciach metalami ciężkimi
 • stosowany w nawozach mikroelementowych
 • inhibitor metaloproteaz
 • składnik uzdatniaczy wody w akwarystyce
 • składnik niektórych mydeł

Korzyści ze stosowania Oral Chelate:

 • Zapobiega odkładaniu się cholesterolu,
 • Obniża zapotrzebowanie na insulinę u diabetyków,
 • Powoduje umiarowienie pracy serca,
 • Zmniejsza poziom cholesterolu we krwi,
 • Zmniejsza symptomy choroby Alzheimera
 • Zmniejsza chromanie (utykanie) przestankowe,
 • Podwyższa poziom śródkomórkowego potasu,
 • Podwyższa poziom śródkomórkowego potasu,
 • Obniża wysokie ciśnienie krwi,
 • Opóźnia efekty starzenia organizmu,
 • Polepsza wzrok w retinopatii cukrzycowej, zmniejsza nadpobudliwość serca,
 • Zapobiega operacji typu by-pass,
 • Zmniejsza zwyrodnienie plamki w siatkówce oka
 • Poprawia funkcj ę serca,
 • Zapobiega angioplastyce,
 • Zapobiega nowotworom,
 • Powoduje zanikanie niewielkich za ćm,
 • Usuwa toksyny z organizmu.
 • Poprawia pamięć,
 • Eliminuje toksyczne metale ciężkie,
 • Wspomaga leczenie kamicy nerkowej i ż ó łciowej,
 • Usuwa z łogi wapniowe.
 • Skutecznie wspomaga leczenie owrzodze ń troficznych podudzi (np.: cukrzycowych)
 • Powoduje wi ększ ą elastyczność ścian t ętniczych
 • Rozk łada wewn ątrzt ętnicze skrzepy krwi.
 • Poprawia os łabiony wzrok.
 • Redukuje zwapnienie zastawek serca.
 • Łagodzi dolegliwo ści żylakowe.
 • Normalizuje arytmie sercowe.
 • Zapobiega zapaleniom ko ści i stawów.
 • Zmniejsza symptomy reumatoidalnego zapalenia stawów.
 • Zapobiega otosklerozie (utrata s łuchu).

Oral Chelate dostarcza witamin, minera łów i innych sk ładników od żywczych, które umo żliwiaj ą zniszczenie i pozbycie si ę aktywno ści wolnych rodników. Wspomaga prac ę gruczo łów dokrewnych, jak równie ż utrzymanie odpowiedniego zaopatrzenia w sk ładniki od żywcze, wspiera organizm w utrzymywaniu sta łego i odpowiedniego zaopatrzenia ca łego cia ła w bogat ą w tlen krew, wspiera tworzenie si ę i wydajność krwi, a tak że regeneracj ę ścianek naczy ń krwiono śnych, wspiera prac ę serca, napi ęcie mięśniowe i napi ęcie jelitowe.

Inne badania wykaza ły tak że pozytywne wyniki, takie jak spadek cholesterolu LDL, wzrost cholesterolu HDL, umiarkowane do znacznego zmniejszenie dusznicy, wzrost ogólnego przep ływu krwi przez uprzednio zatkane naczynia krwiono śne, popraw ę nastroju w wypadku depresji, przywrócenie funkcji mięśnia sercowego w uprzednich obszarach niedokrwienia i martwicy, oraz spadek cz ęstoskurczu przy ćwiczeniach wysi łkowych.